Movers Signum

Vill du berätta för omvärlden om det du gör just nu, om den här stunden i ditt konstnärskap? 

Vi ger dig rummet, tiden och publiken för att skapa den där ögonblicksbilden, fönstret in i din konst.  (English below).

 

Formatet Signum är riktat till det fria dansfältet för att möta behovet av att nätverka och möta programläggare.

Under hösten kommer Dansens Hus vid två tillfällen att livestreama publika presentationer från Elverkets scen. Målgruppen består av internationella och nationella programläggare, utbildningar,  koreografer och dansare samt vår allra mest intresserade publik. 

Du har 10 minuters scentid, ett förberedande samtal med både projektledare/moderator samt kamerateam. En förutsättning för att medverka i detta format är att du under en del av din presentation visar ett utdrag ur en process alt. din praktik. Allt sker live, på engelska, ej med digitalt material. 

På plats finns en scen, ljud och ljus samt en moderator.  

Sök med en kort beskrivning (max 1 A4) av din idé, vad och hur du vill berätta. Deadline för ansökan är den 15 juni besked om medverkan lämnas under senare delen av juni. Glöm inte att notera vilka datum du kan medverka: 18 oktober eller 13 december. 

Skicka din ansökan hit:  [email protected]

Beslut kring medverkan fattas i Dansens Hus programråd utifrån en samlad bedömning av följande kriterier: 

-att idén till presentationen passar formatet 

-att konstnären finns tillgänglig för förberedande samtal samt vid bestämt visningsdatum 

 För info om Dansens Hus programråd läs här: https://dansenshus.se/om-oss/programlaggning/ 

Arvode utgår. 

Movers Signum

Do you want to tell the outside world about what you are doing right now, about exactly this moment in your work?

We give you the space, the time and the audience to create that snapshot, the window into your art.

Our format Movers Signum is aimed at the dance field to meet the need to network and meet programmers.

This fall Dansens Hus will livestream public presentations from Elverket’s stage, on three occasions. The target group consists of international and national programmers, educations, choreographers and dancers as well as our most interested audience.

You have 10 minutes of stage time, a preparatory conversation with both the project manager / moderator and the camera team. A prerequisite for participating in this format is that presentation include an excerpt from a process or your practice. Everything happens live, in English, without video material.

There is a stage, sound and light and a moderator.

Apply with a short description (max 1 A4) of your idea, what and how you want to tell your story. The deadline for applications is 15th of June, notification of participation will be submitted no later than the last of June. Do not forget to note which dates you are available to participate: 18 October or 13 December.

Send your application here: [email protected]

Decisions regarding participation are made in Dansens Hus’ program council based on an overall assessment of the following criteria:

-that the idea for the presentation fits the format

-that the artist is available for preparatory talks and at a specific viewing date

For information on Dansens Hus program advice read here: https://dansenshus.se/om-oss/programlaggning/

Fees are paid.

ad