Programmet på Dansens Hus planeras av teaterchefen. Till stöd har teaterchefen ett programråd som består av såväl externa konstnärliga rådgivare som Dansens Hus interna kompetenser i form av producenter och projektledare. De externa konstnärliga rådgivarna bidrar med specifika kompetenser och perspektiv och anlitas av teaterchefen i perioder om två år.

I Dansens Hus uppdrag ingår det att skapa en programläggning med en mångfald av uttryck. Konstnärliga kvalitéer existerar för oss i plural och ska generera angelägen danskonst för många. I den curatoriska processen arbetar vi uppsökande och inkluderande med tvärsektoriella perspektiv som parametrar.

Beslut fattas utifrån en samlad bedömning av följande kriterier:

 • Verkshöjd
 • Konstnärlig form: performativa praktiker och uttryck
 • Praktiska förutsättningar såsom tekniska önskemål, scenrum, repetitionssalar
 • Hållbarhet

Hur ansöker du

Om du vill ansöka om programläggning och samproduktion, bifoga följande underlag:

 • En kortare presentation som beskriver din produktion. Länka gärna till videopresentation om en sådan finns.
 • Teknisk specifikation – ett dokument som beskriver rummet inkl. önskat ljus, ljud, video, dansmatta, golv osv.
 • Alla redan planerade speltillfällen, turnéplan alt. annat offentligt visningstillfälle.
 • Existerande kommunikationsmaterial
 • Vid ansökan om programläggning/samproduktion ser vi gärna ett gageanspråk
 • Vid ansökan om residens, studioresidens önskar vi totalbudget för produktionen, inkl. eventuellt beviljade bidragsansökningar, samarbetspartners och/eller Letter of intent.

Söker du ett förutsättningslöst inledande produktionssamtal, bifoga följande:

 • En kortare presentation som beskriver din praktik och din initiala produktionsidé

Kontaktinfo: Du når oss på [email protected]

Alla förslag behandlas av vårt programråd. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på cirka 4 veckor.

Ytterst ansvarig för programläggning och det curatoriska arbetet på Dansens Hus är teaterchef Johannes Öhman.

How is the programming decided for the different stages of Dansens Hus? And how can you as a choreographer or company be programmed, co-produced, or receive residency support?

The program at Dansens Hus is created by the theater director with the support of a program council. The program council is made up of both external artistic advisers and Dansens Hus’ internal producers and project managers. The external artistic advisers contribute with specific experiences and perspectives and are hired by the theater director for periods of two years.

Dansens Hus’ assignment includes creating a program with a variety of expressions. Artistic qualities exist for us in a multitude of forms and should generate urgent dance art for many. Throughout the curatorial process, we work with concepts of outreach, inclusion, and cross-sectoral perspectives in an integrated way.

Decisions are made on the basis of an overall assessment of the following criteria:
-Quality of overall work
-Artistic form: performative practices and expressions
-Practical conditions such as technical requirements, stage rooms, rehearsal rooms
-Sustainability